Forside
"LIVEABLE CITY" – ET EU PROJEKT I ODENSE
Af EU-projektchef, arkitekt m.a.a. Jeremy Dean og
projektleder, arkitekt m.a.a. Jette Flinch Nyrop


I den følgende artikel beskrives Odense Kommunes projektansøgninger til EU's programpuljer, og hvordan et EU-projekt som "Liveable City" kan være med til at skabe en positiv udvikling for byen.

Hvorfor EU-projekter i Miljø- og Teknikforvaltningen i Odense?

For ca. 3 år siden fokuserede Miljø- og Teknikforvaltningen (MTF) mere målrettet på muligheden for at søge penge fra EU's udviklings- og forskningsprogrammer. MTF opstillede 4 hovedmål for forvaltningens ansøgninger:
 • For at fremme Odenses politiske målsætninger og opgaveløsning
 • For at skaffe større økonomisk råderum til løsning af vores opgaver
 • For at profilere Odense, som Danmarks 3. største by.
 • For at skabe udviklende og interessante arbejdspladser i MTF

Selv om det ikke var et mål i starten, har det viste sig, at EU-projekter fremmer tværgående samarbejde internt i kommunen og mellem kommunen og andre offentlige institutioner samt med det private erhvervsliv.

Hvilke projekttyper søger MTF?

MTF har valgt en bred ansøgningsstrategi, således at EU-støtte kunne hentes til mange udviklingsformål. Ansøgningerne har således omfattet restaurering af grusgrave, udvikling af et sundt vandmiljø, udvikling af havne, udvikling af offentligt-privat samarbejde i bymidten samt udvikling af miljørigtige trafik- og transportløsninger. Det vil sige formål, som vi også uden støtten fra EU ville tillægge stor betydning.

Hvordan er det gået med ansøgningerne?

I samarbejde med en række europæiske byer og amter har MTF siden 2001 søgt projektstøtte fra en række EU programmer. Ud af i alt 7 ansøgninger har MTF haft held med godkendelse af de 5. Projekterne har tilsammen indbragt ca. 18 millioner EU-kroner ud af et samlet budget på ca. 40 millioner kr. Odense har nu et samarbejde med 32 byer og amter i hele det udvidede EU.

Projektet "Liveable City" – et godt eksempel på et EU-projekt

På mange måder er projektet "Liveable City" som omtales nedenfor, et godt eksempel på et EU-projekt, fordi det opfylder flere af EU's krav til et vinderprojekt.

 • Det producerer fælles europæisk viden om udvikling af bymidte, som kan anvendes af andre
 • Det producerer viden om bymidteudvikling i et direkte samarbejde mellem byer i EU
 • Det producerer viden, som kombinerer teknisk og organisatorisk know-how med forståelse for EU's politik om forbedring af bymiljøer
 • Det skaber offentligt-privat samarbejde om bymidteudvikling i nye organisationsformer

Liveable City (byen der er god at bo i) tager sit afsæt i tanken om, at byen er et teater, hvor livet udfolder sig som et skuespil. Skuespillet handler om menneskets mangfoldige udfoldelser i byen – at mødes, at handle, at opleve, at spise, at bo, at observere, at opholde sig, at lege, at færdes og at kigge på hinanden. I dette billedsprog handler projektet om at skabe et fællesrum for et samarbejde mellem teaterets scenebyggere (kommunens planlæggere og arkitekter) og teaterets kunstneriske og administrative aktører (kommunens Museums- og Kulturafdelinger, Cityforeningen, Hotel- og Restauratørforeningen, kirkerne, Turistforeningen, Torveforeningen, osv.).

Hovedformålet med projektet er således at bringe alle gode kræfter sammen for at skabe en bedre bymidte med flere oplevelser og en højere omsætning til gavn for alle i kommunen.

Projektet strækker sig fra starten af 2003, over de aktive år 2004 -05 til evalueringsfasen i 2006 - medio 07.

Organisering af det transnationale samarbejde i praksis
Liveable City er et samarbejde mellem 6 byer i Nordsø-regionen, der ud fra det samme grundlag - det fælles program, der udløste støtten fra EU - arbejder med udvikling og forbedring af deres historiske bykerner og livet og aktiviteterne i dem.

Norwich er Lead Partner og står for den overordnede administration af projektet og referencen til EU-sekretariatet. De øvrige partnerbyer er Lincoln, Trondheim, Gent og Emden. Byer med et klart kulturelt slægtskab og med mange fælles problemstillinger i arbejdet med planlægning, design, og aktiviteter i bymidterne.

Partnerbyerne mødes to gange om året til Board Meetings, hvor det samlede projekts fremdrift, faglige visioner og økonomi drøftes. Board Meetings afholdes på skift i de forskellige partnerbyer og deltagerne er typisk de lokale projektledere, koordinatorer mv.

Som regel arrangeres der en PEER (Partner Experience Exchange Review) Workshop i forbindelse med et Board Meeting med et tema af fælles interesse fx. "Events", "Retail" eller "Public Space Research". Til en workshop er der mulighed for at sende relevante eksperter fra partnerbyerne og dermed for udveksling af erfaringer og etablering af nye kontakter på tværs af landegrænserne.

For at dokumentere, at projektet lever op til de oprindelig kriterier i det EU-godkendte program, samt for at fastholde de opsamlede erfaringer og resultater, udarbejder hver partnerby en "Activity Report" og en "Financial Report" hvert halve år.

Organisering af projekt-arbejdet i Odense
I Odense Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning arbejdes der generelt med udvikling af projektorganisering og -metode. Mange medarbejdere har gennemgået et kursusforløb for Projektledere og der er udarbejdet en Projekthåndbog for forvaltningen. Metoden er også brugt til at organisere Liveable City projektet.

Det betyder, at der er nedsat en styregruppe for projektet (med medlemmer både fra det offentlige og private interesseorganisationer mv.) og udpeget en projektledelse (i dette tilfælde en arkitekt og en regnskabssagkyndig). I tilgift er der for projektets midler ansat en informationsmedarbejder. Endelig er der nedsat en række arbejdsgrupper til at udmønte projekts visioner i strategiske planer samt konkrete tiltag i bymidten.

Hvad sker der i praksis?
Arbejdsgrupperne er sammensat af personer fra Odense Kommune (Miljø- og Teknik-, samt Kultur- og Socialforvaltningen) og af relevante private aktører som tidligere beskrevet.

Grupperne er defineret, så de bedst muligt dækker de centrale temaer og visioner i det program, der oprindelig blev godkendt af EU. De konkrete delprojekter, som grupperne arbejder med, skal samtidig understøtte Odense Kommunes målsætninger og prioriteringer på området.

Arbejdsgrupperne og deres primære fokus kan kort beskrives på denne måde:

 • Bevægelse i byen (modtagelse og service til byens gæster, logisk guidning rundt i byen)
 • Bydesign (international anvendelig design-guide for historiske bymidter, udvikling af byudstyr med udgangspunkt i Odenses identitet)
 • Byrum og den historiske arv (forbedring af byens rum med udgangspunkt i stedets historie, fra strategi og design til konkrete arrangementer)
 • Ren- og Vedligeholdelse (en ren og imødekommende by, "best practice" for samarbejde mellem offentlig og private interesser om opgaven)
 • Markeder (udvikling af nye typer markeder og festivaler, design og udvikling af en markedsbod til Odense)

Hver arbejdsgruppe har en formand. Formændene mødes med jævne mellemrum med projektledelsen for at koordinere arbejdsgruppernes indsatser, sikre fremdriften i delprojekterne, og få afklaret diverse problemstillinger af fælles relevans (fx. budget, definition af snitflader, faglige problematikker mv.).


Odenses udbytte af projektet
Projektet kan naturligvis være med til at fremme nogle af de ønsker og visioner som både scenebyggeren og aktørerne har for teateret, simpelthen fordi der tilføres nogle midler, øremærket til netop det formål, at styrke både rammerne og indholdet. Og udadtil - i det billede af Odense, som vi gerne vil bibringe omverdenen, er det uden tvivl et aktiv, at vi gør det og at vi kan det - for nu at vende tilbage til kommunens oprindelige formål med at satse på deltagelse i EU-støttede projekter.

Samarbejde og nye netværk - nationalt og internationalt
Her midt i processen står det klart, at også det sidstnævnte af kommunens oprindelig formål med at deltage i EU-projekter - at skabe udviklende og interessante arbejdspladser i MTF - opfyldes til fulde. Koordineringen og administrationen af projektet - internationalt som nationalt - er meget omfattende, men der opbygges samtidig værdifulde netværk på tværs af forvaltninger og sektorer og mellem offentlige og private aktører.

Det har ikke været svært at engagere folk i byen (interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner fx.) omkring projektet og de initiativer der tages. Der ER mange gode kræfter i byen, der gerne vil gøre noget og gerne vil skabe sammenhæng og kontinuitet i udviklingen af en bymidte, der er god at leve i. Mange melder sig uopfordret på banen "i den gode sags tjeneste".

Men det er en stor udfordring at bibringe så mange som muligt af de involverede parter en fornemmelse af den overordnede helhed, de oprindelige visioner i EU-programmet, at Odense rent faktisk har både slægtskab og kontakt med Gent, Trondheim, Norwich . . .

Uden internet, websites og emails kan man slet ikke forestille sig, at det ville være muligt at koordinere og skabe kontakt mellem de mange involverede. Mediet har dog også sin begrænsning. Man mærker ikke et transnationalt fællesskab ved at modtage en email på engelsk, men ved at møde mennesker, der deler mål, visioner og interesser med en selv. Det er ved de internationale møder og workshops at kontakterne for alvor skabes og derfra der bygges videre på samarbejdet.

Kommunikation og formidling
En anden udfordring er at kommunikere projektets gode intentioner (formål, indhold og proces) ud til byens borgere. Det er en løbende vurdering, hvor meget der skal informeres og til hvem, hvad der overhovedet er relevant at formidle osv. I den sammenhæng må vi endnu engang erkende, at selvom vi har et godt og spændende projekt kørende, skal der i forhold til både medier og borgere resultater på bordet, før det bliver rigtig interessant - og før vi kan påstå at have opfyldt formålet om at bidrage til en bedre og mere levende by.

Evaluering og måling
Projektets evalueringsfase skal bl.a. bruges til at sikre de igangsatte aktiviteters og de etablerede netværks overlevelse udover den EU-støttede periode. Samtidig skal projektets resultater og samarbejder evalueres og måles ud fra definerede "indicators", som fx. antal involverede personer og organisationer, byrumsstrategier og det mere udefinerbare, men i sidste ende vigtigste; kvaliteten af bymiljøet og bylivet.

På hjemmesiden www.liveablecity.dk kan man se og læse mere om Odenses andel i projektet, mens der på hjemmesiden www.liveable-city.org kan læses om de seks partnerbyers internationale samarbejde.

 

"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."